Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska
Artystycznego w Lęborku
04.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR 11/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 10/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad
powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej
działania.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 9/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa polegającego na obliczeniu
wysokości dotacji przypadającej dla szkoły Externus-Studium
Zdrowia i Terapii w Lęborku na podstawie wydatków bieżących
poniesionych przez powiat w Wejherowie przy pominięciu
wyjaśnienia i ustalenia, czy kwota wyliczona przez Starostwo
Powiatowe w Wejherowie jest kwotą prawidłową i ujawnieniu
dokładnych podstaw wyliczenia umożliwiających jego kontrolę
przez beneficjenta.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 8/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zdzisława Kordy -
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 7/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 roku.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 6/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału
Uczestników w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu "Droga
do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 5/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w słupsku Spółka
Akcyjna
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 4/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Lęborskiego
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 3/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
11.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się