Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska
Artystycznego w Lęborku
04.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR 11/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 10/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad
powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej
działania.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 9/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa polegającego na obliczeniu
wysokości dotacji przypadającej dla szkoły Externus-Studium
Zdrowia i Terapii w Lęborku na podstawie wydatków bieżących
poniesionych przez powiat w Wejherowie przy pominięciu
wyjaśnienia i ustalenia, czy kwota wyliczona przez Starostwo
Powiatowe w Wejherowie jest kwotą prawidłową i ujawnieniu
dokładnych podstaw wyliczenia umożliwiających jego kontrolę
przez beneficjenta.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 8/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zdzisława Kordy -
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 7/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 roku.
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 6/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału
Uczestników w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu "Droga
do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 5/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w słupsku Spółka
Akcyjna
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 4/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Lęborskiego
11.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 3/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
11.03.2016 więcej