Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2014
W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po
pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50 ”, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub
zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników
projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce –
aktywizacja zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DS.272.2.18.2014
Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach
CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w
ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do
samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.17.2014
świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu
pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja
zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji
zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno–wyrównawczych i
pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu
„ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.15.2014
Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów
do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno –
wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się
do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
Zapytanie Ofertowe nr PO.TDŚP.272.2.14.2014
Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu
teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku
oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do
świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.13.2014
Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu
Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.12.2014
Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania: Zadanie 1.
Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie
nauczycieli w powiecie lęborskim – oferty doskonalenia.
Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz
doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – sieci
współpracy i samokształcenia. Zadanie 3. Koszty pośrednie.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.11.2014
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji
zajęć na lodowisku „Biały Orlik” w Lęborku w wymiarze 8
godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu
„Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.10.2014
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji
zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla
grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
02.05.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się