Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: "Adaptacja
budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do
celów kulturalnych - na salę wielofunkcyjną" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lęborskiego do
realizacji projektu "Otwarte umysły" w ramach Poddziałania
3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na
2016 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2016-2025
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lęborku
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi na 2016 rok.
20.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się