Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia XI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, 788 i 905) w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
04.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się