Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia XI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, 788 i 905) w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
04.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
04.04.2016 więcej