Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 114/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok.
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 113/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 112/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 111/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia XI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 110/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 109/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 108/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 107/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, 788 i 905) w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 106/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
09.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 105/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
09.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się