Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
24.06.2016 więcej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 156577 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym 2015/2016.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania
Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym
2015/2016.
24.06.2016 więcej
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0 375 do km 2 605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 1324G od km 0 375 do km 2 605 długości:
2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do
m. Cewice
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0 030 do km 0 650, budowa ścieżki rowerowej od km 0 650 do 1 460 i opaski chodnikowej od km 1 465 do km 1 610
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr
1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0 030 do km 0 650,
budowa ścieżki rowerowej od km 0 650 do 1 460 i opaski
chodnikowej od km 1 465 do km 1 610
11.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty uzupełniające
do zamówienia podstawowego na Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych
02.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr
1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka"
02.05.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się