Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 32/2015
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu
działalności lobbingowej
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 31/2015
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2015 r. w
Starostwie powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 30/2015
w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi
procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy
jakości audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 29/2015
w sprawie organizacji i zasad działania Punku Potwierdzającego
profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP)
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/2015
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i
realizacji działań zakładających kompleksowe wspomaganie
szkół i placówek systemu oświaty Powiatu Lęborskiego w celu
podniesienia jakości edukacji ogólnej, zgodnie ze Standardami
realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 "Jakość
edukacji ogólnej" RPO WP 2014-2020
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/2015
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/2015
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Powiatu oraz ubezpieczenie komunikacyjne
Powiatu Lęborskiego
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2015
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Starosty
Lęborskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2015
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Lęborku
09.03.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się