Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza XI Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza X Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza IX Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza VIII Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza VII Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905).
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza VI Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza V Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza IV Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności.
01.06.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
01.06.2016 więcej
12