Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie powiatu lęborskiego w 2017 roku.
27.10.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2017 roku
27.10.2016 więcej
Plebiscyt Wolontariusz/ka roku 2016
Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku prowadzi Biuro
Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej, w związku z czym zachęcamy
do kontaktu organizacje pozarządowej, które mają
zapotrzebowanie na wolontariuszy.
18.10.2016 więcej
Konkurs na inkubację innowacji społecznych
W ramach projektu PSONI pełni rolęInkubatora Innowacji
Społecznych, którego zadaniem jest wyszukanie potencjalnych
innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z
niepełnosprawnościami, dotarcie do nich, oraz zachęcenie do
udziału w projekcie a także udzielenie im wsparcia
merytorycznego i organizacyjno-technicznego.
12.10.2016 więcej
IV Forum Subregionalne „Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność”
Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w
Lęborku zaprasza na IV Forum Subregionalne „Biznes i NGO –
społeczna odpowiedzialność”, podczas którego odbędą się
wybory do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Lęborskiego.
19.09.2016 więcej
Informacja
Uprzejmie informuję, iż w dniu 03. września 2016 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej - przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o
pożytku publicznym i o wolontariacie.
08.09.2016 więcej
Zaproszenie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Lęborskiego
do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym wyborów do Rady
Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego
08.09.2016 więcej
Zapraszenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego
Starosta Lęborski Pani Teresa Ossowska-Szara serdecznie zaprasza
organizacje pozarządowe z terenu powiatu lęborskiego,
realizujące zadania statutowe w zakresie osób starszych na III
Forum Senioralne
16.06.2016 więcej
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z
terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do
08.07.2016 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny
zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok oraz o podanie
kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji
planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2017 r. w drodze
otwartego konkursu ofert.
03.06.2016 więcej
Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.)
prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu
na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
01.06.2016 więcej
123