2016-05-31

Konsultacje programu współpracy na 2016 rok

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com oraz w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2016/.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub drogą mailową na adres
okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „projekt uchwały”.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok można nadsyłać w terminie od 15.10.2015r. do dnia 26.10.2015 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Opinie anonimowe, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz dostarczone po wyznaczonym terminie konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...egulaminu.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...nsultacji.pdf 161,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała-NGO2016.doc 130,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...egulaminu.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaproszenie do konsultacji.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się