Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski
porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2021-2025
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025
- aktualizacja
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
01.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2015
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem
Lęborskim a Powiatem Giżyckim
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej
budowy drogi ekspresowej S6
15.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.
04.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się