Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski
porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2021-2025
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025
- aktualizacja
08.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
01.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2015
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem
Lęborskim a Powiatem Giżyckim
18.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej
budowy drogi ekspresowej S6
15.11.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.
04.11.2016 więcej