Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
03.01.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług VAT w Powiecie Lęborskim i jego jednostkach
organizacyjnych
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lęborku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia IV Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zagadnienia publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2016 r. 1638) w 2017 roku
22.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się