Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXIX/179/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski
porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/178/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025
aktualizacja
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z
budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/176/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2017-2025
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2021-2025"
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej
budowy drogi ekspresowej S6
08.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/171/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem
Lęborskim a Powiatem Giżyckim
08.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2019"
08.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się