Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – ZATRUDNIENIE OPIEKUNA PEDAGOGICZNO-METODYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT LĘBORSKI
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020
30.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURSY KOMPUTEROWE ECDL
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów komputerowych ECDL dla 7 uczestników w ramach projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś
Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna
integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno –
zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020).
23.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS PRAWA JAZDY KAT. C ORAZ KAWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy
kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 1
uczestnika projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego”współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
23.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – BADANIA LEKARZA MEDYCYNY PRACY
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym zaświadczeniem
lekarskim w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców
powiatu lęborskiego”, w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
20.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS SPAWANIA METODĄ TIG (141)
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu spawania
metodą TIG (141) dla 3 uczestników projektu „Aktywizacja
społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
13.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA PRACY W WYMIARZE 320 GODZIN
dla 40 uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
07.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu
kwalifikowanego pracownika ochrony dla 1 uczestnika projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020).
07.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – DORADZTWO ZAWODOWE
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 40 uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego”, w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 5
„Zatrudnienie”; Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy”; Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy”, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
28.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się