Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III
Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1
Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020). Ogłoszenie nr
374247 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.
27.12.2016 więcej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2016/S 228-414686 Ogłoszenie nr
353417 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.
28.11.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne
indywidualne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach
projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu
Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z podziałem na zadania
Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia
44132 – 2016 data zamieszczenia 29.02.2016
28.04.2016 więcej