Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III
Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1
Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020). Ogłoszenie nr
374247 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.
27.12.2016 więcej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2016/S 228-414686 Ogłoszenie nr
353417 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.
28.11.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne
indywidualne i psychospołeczne - sesje grupowe) w ramach
projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu
Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z podziałem na zadania
Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia
44132 – 2016 data zamieszczenia 29.02.2016
28.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się