Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku
Niniejszym informuję, że Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwałą
nr 332/2017 na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r. dokonał,
w następstwie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, wyboru
Instytutu Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni do realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 r. wraz z
udzieleniem dotacji na realizację ww. zadania w wysokości
60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset
dwadzieścia pięć złotych 88/100).
30.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 326/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w
2018 roku
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie
Starosta Lęborski informuje, iż 25.09.2017 r. zakończyły się
konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
23.10.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku
19.10.2017 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku.
19.10.2017 więcej
Zapraszenie dla organizacje pozarządowe do przedstawienia propozycji zadań priorytetowych
Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z
terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do
02.06.2017 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny
zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok oraz
o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji
planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2018 r. w drodze
otwartego konkursu ofert.
15.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 10.05.2017 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacjom
pozarządowym w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z
późn. zm.), na realizację zadań publicznych w 2017 r.
15.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.04.2017 r.
uznał celowość realizacji zadań publicznych pn.: „Działaj
Lokalnie-aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś
Lęborska”, „Jesień życia pełna kolorów i kultury”,
„Kobieca piłka nożna w Powiecie Lęborskim”.
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 19.04.2017 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
na realizację zadania publicznego w 2017 r.
26.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.:
„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w
Powiecie Lęborskim ”.
29.03.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się