Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku
Niniejszym informuję, że Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwałą
nr 332/2017 na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r. dokonał,
w następstwie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, wyboru
Instytutu Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni do realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 r. wraz z
udzieleniem dotacji na realizację ww. zadania w wysokości
60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset
dwadzieścia pięć złotych 88/100).
30.11.2017 więcej
UCHWAŁA nr 326/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w
2018 roku
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie
Starosta Lęborski informuje, iż 25.09.2017 r. zakończyły się
konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
23.10.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku
19.10.2017 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku.
19.10.2017 więcej
Zapraszenie dla organizacje pozarządowe do przedstawienia propozycji zadań priorytetowych
Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z
terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do
02.06.2017 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny
zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok oraz
o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji
planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2018 r. w drodze
otwartego konkursu ofert.
15.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 10.05.2017 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacjom
pozarządowym w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z
późn. zm.), na realizację zadań publicznych w 2017 r.
15.05.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.04.2017 r.
uznał celowość realizacji zadań publicznych pn.: „Działaj
Lokalnie-aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś
Lęborska”, „Jesień życia pełna kolorów i kultury”,
„Kobieca piłka nożna w Powiecie Lęborskim”.
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 19.04.2017 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
na realizację zadania publicznego w 2017 r.
26.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.:
„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w
Powiecie Lęborskim ”.
29.03.2017 więcej
12