Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Edukacyjnego -
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lęborku
14.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie utworzenia centrum kształcenia zawodowego i
ustawicznego pod nazwą własną Powiatowe Centrum Edukacyjne im
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
14.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
11.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025
11.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
20.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach z
terenu Powiatu Lęborskiego lub zamieszkujących obszar Powiatu
Lęborskiego"
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
09.11.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady powiatu
Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu pod nazwą "poprawa dostępności do kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej
oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" wnioskowanego
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 7. Zdrowie
30.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
30.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.
06.10.2017 więcej