Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia XII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej w 2016 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia XI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2018 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy w 2018
roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w 2018 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2018 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2016 r. 1638) w 2018 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
21.12.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
21.12.2017 więcej