Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr 243/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.01.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2017 roku.
13.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.
07.12.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2017 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.
07.10.2016 więcej