Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2018-2025
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Łąkiewicza na
działalność Starosty Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach z
terenu Powiatu Lęborskiego lub zamieszkujących obszar Powiatu
Lęborskiego"
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu pod nazwą "Poprawa dostępności do kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej
oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" wnioskowanego
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 7. Zdrowie.
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2017 roku
30.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się