Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2018-2025
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
04.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Łąkiewicza na
działalność Starosty Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się w szkołach z
terenu Powiatu Lęborskiego lub zamieszkujących obszar Powiatu
Lęborskiego"
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
projektu pod nazwą "Poprawa dostępności do kompleksowych
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu
krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej
oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w
ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" wnioskowanego
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 7. Zdrowie.
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
30.11.2017 więcej
Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2017 roku
30.11.2017 więcej