Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA nr 351/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
04.01.2018 więcej
UCHWAŁA nr 350/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
22.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 349/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia XII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej w 2016 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 348/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia XI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 347/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy w
2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 346/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w 2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 345/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 344/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2016 r. 1638) w 2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 343/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
21.12.2017 więcej
UCHWAŁA nr 342/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
21.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się