Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 14.03.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.:
„Organizacja Międzynarodowego Maratonu Piłki Siatkowej
Młodzieży Łeba 2018”.
15.03.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 10.01.2018 r. powołał Komisje Konkursowe
w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań w 2018 roku.
11.01.2018 więcej
Granty powiatowe 2018 - piecza zastępcza
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza XII Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
02.01.2018 więcej
Granty powiatowe 2018 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza XI Otwarty Konkurs Ofert na
realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych.
02.01.2018 więcej
Ogłoszenie o zaproszeniu do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert
do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych
Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
21.12.2017 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza X Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w
pkt 1-32a ustawy w 2018 roku.
21.12.2017 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza IX Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w
2018 roku.
21.12.2017 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza VII Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r.1638).
21.12.2017 więcej
12