2018-12-05

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub innych uprawnionych podmiotów, do pracy
w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 rok
i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2018 r. poz. 160 i 138) dla mieszkańców powiatu lęborskiego


Konkurs dotyczy wyłonienia organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego (zwaną dalej organizacją), która w ramach działań statutowych podejmie się realizacji zadania publicznego polegającego na realizacji zadania 4 Rozwój usług społecznych dla osób przewlekle chorych (nowotworowo) ich rodzin, opiekunów – każdy uczestnik projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji w ramach projektu „Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”, Oś priorytetowa 6, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w  Lęborku, w terminie do 17.12.2018 r., do godz. 15.30 (liczy się data i godz. wpływu do BOI).

IV. Zarząd Powiatu Lęborskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych
w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na 2019 r. i 2020 r., spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Lęborku zgłoszeń.

Załączniki

  Zarząd ogłoszenie...5.12.2018.doc 302 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się