Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
19.10.2018 więcej
OGŁOSZENIE z dnia 12 października 2018 roku
Starosta Lęborski wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu niemieszkalnego
12.10.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
12.10.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
05.10.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
28.09.2018 więcej
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul.
Czołgistów 5 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
24.08.2018 więcej
Lokal niemieszkalny przy ulicy Weterynaryjnej 1 w Lęborku
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej z siedzibą przy ul. Czołgistów 5,
84-300 Lębork z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Skarbu
Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
24.08.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
17.08.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
17.08.2018 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
06.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się