Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24
listopada 2017 roku
04.12.2017 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
06.09.2017 więcej