2018-02-06

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.2.2018


 

Informacja o podpisaniu umowy

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.2.2.2018 w formie zapytania ofertowego - Wykonanie tabliczek okolicznościowych grawertonowych wraz z ozdobnym etuiw ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej ) o wartości poniżej 30.000 euro w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork woj. pomorskie

NIP: 841-160-90-72

REGON: 770979648

 

INFORMUJE, IŻ W DNIU 21.02.2018 PODPISAŁ UMOWĘZ WYKONAWCĄ:
 

PHU Firma CELSTAN

Stanisław Śliwa

Ul. Nagietkowa 7

81-198 Kosakowo

 


Informacja o udzieleniu zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze PO.272.2.2.2018 w formie zapytania ofertowego - Wykonanie tabliczek okolicznościowych grawertonowych wraz z ozdobnym etui ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej ) o wartości poniżej 30.000 euro w w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający:                                                                             

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork woj. pomorskie

NIP: 841-160-90-72

REGON: 770979648

 

Wybrany Wykonawca:

 

PHU Firma CELSTAN

Stanisław Śliwa

Ul. Nagietkowa 7

81-198 Kosakowo

 

 

Uzasadnienie Wyboru:

Oferta firmy PHU Firma CELSTAN Stanisław Śliwa, 81-198 Kosakowo, ul. Nagietkowa 7 została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert. Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego.


                                                                       Lębork, dnia 06.02.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr PO.272.2.2.2018

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 8632 825, faks:(59) 8632 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej:
www.powiat-lebork.com

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie tabliczek okolicznościowych grawertonowych wraz
z ozdobnym etui w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
według załączonego projektu który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz parametrów poniżej:
• tabliczka grawertonowa pełnokolorowa – kolor złoty, litery czarne, nazwa firmy
w kolorze bordowym, nadrukowane logotypy w kolorze (m.in. Znak Funduszy Europejskich złożony z  symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Herb województwa pomorskiego złożony z  symbolu graficznego, nazwy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego);
• podkład drewnopodobny w kolorze drewna,
• wymiary - tabliczki okolicznościowej w formacie zbliżonym do A4:
 blaszka grawertonowa   -  wymiary: 236-246mm/160-170mm
 podkład  - wymiary maksymalne:  218-228mm/295-305mm
• nakład w ilości  325 sztuk w dwóch edycjach:
   I edycja 125 sztuk - termin realizacji do 28.02.2018 r.,
   II edycja 200 sztuk - termin realizacji do 31.10.2018 r;
• każda tabliczka powinna być zapakowana w ozdobne welurowe etui w kolorze zielonym.

Każda tabliczka będzie spersonalizowana, tzn. treść podziękowania będzie różniła się nazwą firmy pracodawcy. Wykaz z nazwami firm oraz projekt tabliczek okolicznościowych zostanie przekazany w dniu podpisania umowy. Wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi podziękowanie dla pracodawców za współpracę w zakresie staży i praktyk zawodowych w roku 2017 oraz w roku 2018.

Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego):
1. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na grawerowanych tabliczkach nadruk
w ilości i treści podanej przez Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany estetycznie oraz dostarczony do Starostwa Powiatowego w Lęborku – pok.213 (II piętro) na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu w terminie:
• I edycja 125 sztuk - termin realizacji do 28.02.2018 r.,
• II edycja 200 sztuk - termin realizacji do 31.10.2018 r;
3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o godzinie dostawy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych materiałów Przyjmujący Zamówienie wymieni niezwłocznie wadliwe materiały i dostarczy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, na spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu.
5. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, określonego w złożonej przez siebie ofercie. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy.
7. Wszystkie artykuły, z których powstanie przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad i musza spełniać łącznie następujące kryteria: funkcjonalność, trwałość, estetyka i bezpieczeństwo:
• nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu),
• graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, nie kalkują,
• krawędzie artykułów są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń,
• dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów oraz wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne,
• sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu.
• logotypy zamieszczone na materiałach są widoczne i odpowiednio wyeksponowane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Słownik Zamówień (CPV):

18.53.00.00-3  - Prezenty i nagrody
39.29.41.00-0  - Artykuły informacyjne i promocyjne

2. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 I edycja 125 sztuk - termin realizacji do 28.02.2018 r.,
 II edycja 200 sztuk - termin realizacji do 31.10.2018 r.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

CENA =

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

4. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

a) Ofertę na załączonym druku należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godziny 10:00 pod  rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:


OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr PO.272.2.2.2018
Wykonanie tabliczek okolicznościowych grawertonowych wraz z ozdobnym etui
w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość
powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2018 GODZ. 10:30

Załączniki

  1. PO.272.2.2.2018_...awertony.docx 121,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. PO.272.2.2.2018_...rawertony.pdf 843,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. PO.272.2.2.2018_... PROJEKT.docx 511,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. PO.272.2.2.2018_.... PROJEKT.pdf 499 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. PO.272.2.2.2018_...NIKI 2,3.docx 153,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. PO.272.2.2.2018_...ZNIKI 2,3.pdf 545,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. PO.272.2.2.2018_...4. UMOWA.docx 159,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. PO.272.2.2.2018_... 4. UMOWA.pdf 871,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. PO.272.2.2.2018_...RTOWY-1n.docx 152,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. PO.272.2.2.2018_...ERTOWY-1n.pdf 403,97 KB (pdf) szczegóły pobierz