Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW
spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego
przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
18.12.2019 więcej
Informacja o wyborze oferty organizacji pozarządowej
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z
nieodpłatną mediacją oraz punktu świadczącego nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją na
terenie powiatu lęborskiego w 2020 roku.
28.11.2019 więcej
Informacja o likwidacji stowarzyszenia
Stowarzyszenie dla kultury regionu "Tatczezna"
20.11.2019 więcej
Uchwała nr 117/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13 listopada 2019r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego z zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z
nieodpłatną mediacją na terenie powiatu lęborskiego w 2020
roku
14.11.2019 więcej
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok.
25.10.2019 więcej
Uchwała nt 112/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.10.2019r.
w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz
punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz
z nieodpłatną mediacją na terenie powiatu lęborskiego w 2020
roku
24.10.2019 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz punktu świadczącego
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną
mediacją, na terenie powiatu lęborskiego w 2020 roku.
24.10.2019 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2020 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok.
27.09.2019 więcej
Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia
Koło Gospodyń Wiejskich "Arkana"
10.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się