Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Dostawa sprzętu do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w Leborku
PO.272.1.24.2019 Ogłoszenie nr 631429-N-2019
03.12.2019 więcej
PO.272.1.21.2019 Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia bibliotek szkolnych
w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w
przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.3
Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji
zawodowej RPO WP 2014-2020)
30.10.2019 więcej
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych-Zawodowcy na topie
PO.272.1.20.2019 Ogłoszenie nr 612782-N-2019 z dnia 2019-10-23
23.10.2019 więcej
Dostawa wyposażenia do pracowni chemii lekkiej - Zawodowcy na topie
PO.272.1.19.2019 Ogłoszenie nr 610129-N-2019 z dnia 2016-10-15
15.10.2019 więcej
Dostawwa schodołazów do szkół w Lęborku
PO.272.1.18.2019 Ogłoszenie nr 601952-N-2019 z dnia
2019-09-27
27.09.2019 więcej
Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych PCE (5)
PO.272.1.16.2019 578618-N-2019 z dnia 2019-07-25
25.07.2019 więcej
Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych PCE (4) - Zwodowcy na topie
PO.272.1.13.2019 Ogłoszenie nr 562782-N-2019 z 2019-06-24
24.06.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się