Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
, która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz punktu
świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z
nieodpłatną mediacją, na terenie powiatu lęborskiego w 2021
roku
22.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR 24/2020 ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz
punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz
z nieodpłatną mediacją na terenie powiatu lęborskiego w 2021
roku
22.09.2020 więcej
Ogłoszenie o likwidacji z dn. 13.07.2020
Stowarzyszenie ARTEM MUSICA w Lęborku
14.07.2020 więcej
Ogłoszenie o likwidacji
Lęborskiego Stowarzyszenia Kultury im. Mieczysława Michalskiego
na BIP w zakładce organizacje pozarządowe-ogłoszenia
11.05.2020 więcej
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI
STOWARZYSZENIA KOBIET MY
29.04.2020 więcej
UCHWAŁA z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój
usług społecznych
05.03.2020 więcej
Ogłoszenie
otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w
celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
24.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się