2020-11-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Volkswagen wersja: transporter T5 przeznaczony do przewozu osób o nr rej. GLE X570, stanowiący mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku . Cena wywoławcza samochodu wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku
ul. M. Reja 18, 84-300 Lębork
e-mail: osw@osw.pl.pl
Numer telefonu: (59) 8621577; Numer faksu: (59) 8621577
 
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
·           samochód osobowy: Volkswagen , wersja: transporter T5
·           pojemność silnika: 1896,00 cm3
·           rodzaj skrzyni biegów: manualna
·           rok produkcji: 2004 r.
·           aktualny przebieg: 394 tys. km 
·           rodzaj nadwozia: bus
·           liczba miejsc siedzących: 9
·           skrzynia biegów: manualna
·           kolor: biały
·           ubezpieczenie OC: ważne do 07.12.2020 r.

·           badanie techniczne: ważne do 20.01.2021 r.

·           numer identyfikacyjny pojazdu WV2ZZZ7HZ5X006226


3. Wartość szacunkowa: 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu,według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. M. Reja 18, 84-300 Lębork lub osobiście w sekretariacie szkoły, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu”.
 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku:

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00 – 14:00,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod   nr tel. (59) 8621577, w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na boisku internatu SOSW. Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela p. dyrektor pod nr tel.  59 8621577.

 

6.  Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:


1.   Do przeprowadzenia    przetargu    wystarczy    uczestnictwo jednego    oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
 

2.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3.    Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie            po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane środki finansowe                ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto dochodów budżetu placówki.
4.    Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
5.    Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:


1)       oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:
- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego               do sprzedaży i nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie,
- z warunkami i regulaminem przetargu,
- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2)       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej),
3)       odpis KRS (dotyczy osób prawnych).


6. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  

odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego              w Lęborku, ul. M. Reja 18.

 

7.  Inne informacje:

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert    lub unieważnienia bez podania przyczyn.

8. Wymagane dokumenty:

 

-        Załącznik nr 1 - oświadczenie - formularz ofertowy,
-        Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta
-        Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna - sprzedaży

 

 

 

-        Regulamin przetargu

 

 

 


 

Załączniki

  Załacznik nr 1 - f...ofertowy.docx 13,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  przetarg regulamin.docx 20,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O PRZET...AMOCHODU.docx 144,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...Oferenta.docx 13,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 - ...rzedaży.docx 14,62 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się