Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
04.12.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU
ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W
LĘBORKU przez okres 1 roku, tj., od 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych,
26.11.2020 więcej
K.272.2.1.2020.KR ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
16.11.2020 więcej
PO.272.2.4.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek
promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach
projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę,
modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich
wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”
02.07.2020 więcej
PO.272.2.3.2020 Zapytanie ofertowe
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla uczniów lęborskich
szkół: PCE, ZSMI, ZSGŻiA, którzy będą odbywać staże i
praktyki zawodowe w okresie letnim w 2020 roku w ramach projektu
pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu
lęborskiego”
14.05.2020 więcej
PO.272.2.2.2020 Zapytanie ofertowe
Dostawa laptopów i niezbędnego oprogramowania do nauki zdalnej
dla uczniów/nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego w ramach
projektu: „Zdalna szkoła-Powiat Lęborski”
27.04.2020 więcej
RP.272.2.1.2020 Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Strategii Rozwoju
Powiatu Lęborskiego na lata 2021 – 2027”.
10.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się