Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie Otwartych Konkursów Ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 r.
11.03.2021 więcej
Uchwała NR 298/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowych
w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych
Konkursów Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021
roku
04.02.2021 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 09.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 285/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
14.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 09.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 286/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.
14.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 284/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz integracji cudzoziemców w 2021 roku.
07.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 283/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
07.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 282/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w 2021 roku.
07.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 281/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w
2021 roku.
07.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 279/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w
pkt 1-32a ustawy w 2021 roku.
07.12.2020 więcej
Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 03.12.2020 r. podjął
uchwałę nr 279/2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 i 567) w 2021 roku.
07.12.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się