2021-11-18

OGŁOSZENIE z dnia 15.11.2021r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego

 

Nowa Wieś Lęborska, 29.11.2021r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEBIEGU PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito 111 CDI o numerze rejestracyjnym GLE 99FC

Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Domów dla Dzieci Nr 28/2021 z dn. 15.11.2021r. został ogłoszony przetarg ustny – licytacja na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito 111 CDI o numerze rejestracyjnym GLE 99FC.

1.      Cena wywoławcza samochodu wynosiła 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacanie wadium w wysokości 820,00 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia złotych). Minimalne postąpienie w licytacji określono na kwotę 200 zł.

2.      Przeprowadzenie przetargu ustnego – licytacji wyznaczono na dzień 29 listopada 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Ogrodowej 8D.

3.      Przeprowadzenie przetargu ustnego – licytacji powierzono Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora CODD Nr 28/2021 z dn. 15.11.2021r. w składzie:

 

1.)    Przewodniczący Komisji – Adrianna Lawrenc- Caruk

2.)    Z-ca Przewodniczącego – Beata Hańczyk

3.)    Członek – Krzysztof Urbaniak

4.)    Członek – Agata Jelińska

 

4.      Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji zostało zamieszczone:

a)      Na tablicy ogłoszeń CODD w Nowej Wsi Lęborskiej,

b)      Na stronie internetowej BIP CODD w Nowej Wsi Lęborskiej:

https://bip.codd.lebork.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/,

c)      Na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku:

 https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-pru/ogloszenie-z-dnia-15-11-2021r-ogloszeniew-sprawie-przeprowadzenia-przetargu-ustnego.html

 

5.      W dniu 29.11.2021r. o godz. 10.00 w Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się posiedzenie Komisji w celu przeprowadzenia licytacji samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito 11 CDI. Z powodu braku zainteresowanych uczestników postępowania przetargu ustnego – licytacji nie przeprowadzono.

 

Protokół sporządzono dn. 29.11.2021r.

 

Popisy członków Komisji:

1. (-) Adrianna Lawrenc - Caruk

2. (-) Beata Hańczyk

3. (-) Krzysztof Urbaniak

4. (-) Agata Jelińska

                                                                                                      Zatwierdzam:

Dyrektor

(-) Brygida Polaszek


 

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2021

Dyrektora CODD w Nowej Wsi Lęborskiej

z dnia 15.11.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu
Mercedes Benz Vito 111 CDI

 

Dyrektor Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej ul Ogrodowa 8D, 84 -351 Nowa Wieś Lęborska ogłasza, że dnia 29.11.2021r. o godz.10.00 w siedzibie Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się przetarg ustny (licytacja) samochodu: Mercedes Benz Vito 111 CDI

1.      Podstawowe dane techniczne samochodu będącego przedmiotem sprzedaży:

·         Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

·         Model: Mercedes Benz Vito 111 CDI

·         Nr rejestracyjny: GLE 99FC

·         Numer ewidencyjny: WDF63970313235070

·         Barwa nadwozia: bordo

·         Pojemność: 2148 cm³

·         Rok produkcji: 2006

·         Stan licznika: 318462 km

·         Ilość miejsc: 9 miejsc

·         Skrzynia biegów: manualna

·         Masa całkowita: 2940kg

·         Ładowność: 1200 kg

·         Rodzaj silnika: ON

·         Data pierwszej rejestracji / w kraju: 06.12.2006r.

·         Samochód posiada aktualne ubezpieczenie OC, NNW, AC ważne do 06 grudnia 2021r.

·         Ogumienie Light Truck 205/65R16C: zużycie 70%

·         Dwa komplety kluczyków

·         Samochód garażowany do września 2021r.

·         Opis pojazdu: Samochód wyłączony z użytkowania z uwagi na nadmierne skorodowania podwozia. Wzmocnienie poprzeczne, skorodowane na wskroś, rozdzieliło się doprowadzając do opadnięcia tylnego mostu. Na wskroś, z dużymi ubytkami materiału, skorodowane były też wzmocnienia przedniej lewej strony nadwozia. W znacznym stopniu skorodowane były oba podłużne wzmocnienia tylne oraz wzmocnienia prawej przedniej części podwozia. Rozległe ogniska korozji widoczne są w przedniej części obu progów. Ogniska korozji występują też w dolnych partiach drzwi i błotników. Pomiary powłok malarskich wykazały nadmierne jej grubości (przekraczającej 1 mm) na przetłoczeniach obu błotników tylnych. Na poszyciu drzwi przesuwnych występuje wgniecenie – z „zaprawką” lakierniczą. Nie wykazuje się istnienia niesprawności w obrębie układów: hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia kół. Wnętrze pojazdu czyste, podarty pokrowiec wierzchni przedniego fotela kierowcy. Wyposażenie (gaśnica, podnośnik, apteczka, koło zapasowe) – w dobrym stanie technicznym.

Silnik pracuje równomiernie. Wyeksploatowane jest sprzęgło dwumasowe.

2.      Cenę wywoławczą za przedmiot sprzedaży ustala się na kwotę brutto: 8.200,00 zł słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100.

3.      Wadium

3.1.                       Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży – 820,00 zł.

3.2.                       Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Łebie 84-360 Łeba, ul. 1 Maja 1B

Numer rachunku 20 9324 0008 0005 2894 2000 0010

W dniu przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) uczestnik aukcji musi okazać potwierdzenie dokonania przelewu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

3.3.                       Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który nie wygrał licytacji, podlega zwrotowi w dniu dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.

3.4.                       Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy uczestnik licytacji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

3.5.                       Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

3.6.                       W przypadku, gdy żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum ceny wywoławczej, wpłacone wadium  podlega zwrotowi w dniu przeprowadzenia aukcji.

4.      Zawarcie umowy

4.1.                       Po zamknięciu przetargu ustnego (licytacji) nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego składnika mienia ruchomego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu w terminie 3 dni od dnia przybicia.

4.2.                       Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4.3.                       Po dokonaniu wpłaty sprzedający wystawi fakturę na przedmiot nabycia.

5.      Dyrektor CODD w Nowej Wsi Lęborskiej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży samochodu.

6.      Przedmiot sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 15.00. na terenie AKRYLIS ul. Słupska 18, 84-300 Lębork, po uprzednim  telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Brygida Polaszek – 530 114 778
Krzysztof Urbaniak –692 184 944

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..