2016-04-28

Skargi i wnioski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 – art. 63 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz.483 ) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) art. 221 § 1 k.p.a. gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków. Zgodnie z art. 221 § 3 k.p.a. można je składać: - w interesie publicznym, - w interesie własnym, - w interesie innej osoby – za jej zgodą.


W myśl k.p.a. i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego skarga i wniosek mogą być złożone w formie pisemnej jak również ustnej do protokołu.

Skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze znajdującym się w Referacie Administracyjno-Informatycznym Starostwa Powiatowego w Lęborku. Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg, wniosków koordynowane są przez inspektora Żanetę Płotkę (pokój nr 7, tel. 59 8632807).  Sekretarz Powiatu kontroluje i nadzoruje organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z 2002r.) w Starostwie Powiatowym w Lęborku w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej umieszczona jest informacja.
 
Skargi i wnioski uregulowane są w Dziale VIII Rozdział 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Otwartą definicje skargi określa art. 227 k.p.a.
Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

Terminy załatwiania spraw, skarg i wniosków


Ogólnie terminy załatwiania spraw przez organy administracji publicznej określa art. 35 k.p.a Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku (art.241 k.p.a.) mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

1) Starosta lub Wicestarosta
w czwartki w godz: od 12:30 do 15:45 (jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy poniedziałek w tych samych godzinach)

2) Kierownicy komórek organizacyjnych
codziennie w godzinach pracy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się