2016-03-09

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu są stanowione przez Radę Powiatu. Akty te dotyczą spraw, które wymagają uregulowania w statucie, spraw porządkowych, szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: - co najmniej 6 radnych - przewodniczący Rady - klub radnych - komisja Rady - Zarząd Powiatu


Projekty uchwał składane są do Biura Rady. Następnie przewodniczący Rady przekazuje je właściwym komisjom Rady oraz Zarządowi Powiatu w celu zaopiniowania. Tryb ten może zostać pominięty w sprawach nagłych, pod warunkiem uzyskania na to zgody co najmniej połowy radnych obecnych na sesji rozpatrującej dany projekt.

Powiatowe przepisy porządkowe w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać zarząd. Przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok jej podjęcia. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady Powiatu.

Akty prawa miejscowego niezwłocznie po ich uchwaleniu podpisuje przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Za dzień ogłoszenia aktu uznaje się dzień wydania dziennika. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa lub przepis powiatowy stanowi inaczej.

Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz środkach masowego przekazu, w drodze obwieszczeń lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.

Akty prawa miejscowego oraz powiatowe przepisy porządkowe są również publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w części poświęconej prawu lokalnemu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się