2016-04-28

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

Starostwo Powiatowe w Lęborku zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie pn.”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

Celem projektu jest: upowszechnianie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością  oraz przeprowadzenie przy pomocy narzędzi  metody CAF 2006 samooceny  w 80  jednostkach samorządu terytorialnego  pilotażowych z terenu całej Polski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V ”Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2. „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”. Udział w projekcie jest nieodpłatny

Wdrożenie Wspólnej Metody Oceny ( CAF)  w Starostwie Powiatowym w Lęborku umożliwi  identyfikację mocnych  stron naszego urzędu oraz obszarów wymagających doskonalenia jak  również  pomoże wprowadzić usprawnienia zarządcze.  Dzięki tak zwanej samoocenie wyznaczony zespół dokona  całościowego przeglądu funkcjonowania Starostwa ,wg obowiązujących w tym modelu kryteriów, poddając analizie  wyniki  jego działalności oraz potencjał organizacyjny.

Wdrożenie przebiegać będzie w oparciu o 10 kroków doskonalenia , podzielonych na trzy fazy:

Faza I:

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny,

Krok 2 :  Upowszechnianie informacji o procesie samooceny

Faza II:

Krok 3: Utworzenie grupy samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny,

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

Faza III:

Krok 7: Sporządzenie projektu planu samooceny

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 Lębork, 2010.05.10Informacja o przebiegu prac nad wdrożeniem w  Starostwie Powiatowym w Lęborku Wspólnej Metody Oceny CAF

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Grupa samooceny, powołana Zarządzeniem Starosty Lęborskiego,  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. realizowała zadania określone w projekcie ”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z umową NRU09077/U/26 w sprawie realizacji ww. projektu w  dniu 11 marca 2010 r. w ramach usług doradczych  odbyło się spotkanie kierownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku i Grupy samooceny z konsultantem.

Po spotkaniu Grupa przystąpiła do zbierania tzw. dowodów uzasadniających spełnienie przez Starostwo  Powiatowe w Lęborku wymogów Modelu CAF.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r. Grupa samooceny  Starostwa wspólnie  z Grupami samooceny Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz  w Wicku wzięła udział   w warsztatach inicjujących nt. metody CAF w Łebie, na których dokonała oceny zebranych dowodów. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się