2016-04-28

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

Starostwo Powiatowe w Lęborku zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie pn.”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

Celem projektu jest: upowszechnianie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością  oraz przeprowadzenie przy pomocy narzędzi  metody CAF 2006 samooceny  w 80  jednostkach samorządu terytorialnego  pilotażowych z terenu całej Polski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V ”Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2. „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”. Udział w projekcie jest nieodpłatny

Wdrożenie Wspólnej Metody Oceny ( CAF)  w Starostwie Powiatowym w Lęborku umożliwi  identyfikację mocnych  stron naszego urzędu oraz obszarów wymagających doskonalenia jak  również  pomoże wprowadzić usprawnienia zarządcze.  Dzięki tak zwanej samoocenie wyznaczony zespół dokona  całościowego przeglądu funkcjonowania Starostwa ,wg obowiązujących w tym modelu kryteriów, poddając analizie  wyniki  jego działalności oraz potencjał organizacyjny.

Wdrożenie przebiegać będzie w oparciu o 10 kroków doskonalenia , podzielonych na trzy fazy:

Faza I:

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny,

Krok 2 :  Upowszechnianie informacji o procesie samooceny

Faza II:

Krok 3: Utworzenie grupy samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny,

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

Faza III:

Krok 7: Sporządzenie projektu planu samooceny

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 Lębork, 2010.05.10Informacja o przebiegu prac nad wdrożeniem w  Starostwie Powiatowym w Lęborku Wspólnej Metody Oceny CAF

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Grupa samooceny, powołana Zarządzeniem Starosty Lęborskiego,  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. realizowała zadania określone w projekcie ”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z umową NRU09077/U/26 w sprawie realizacji ww. projektu w  dniu 11 marca 2010 r. w ramach usług doradczych  odbyło się spotkanie kierownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku i Grupy samooceny z konsultantem.

Po spotkaniu Grupa przystąpiła do zbierania tzw. dowodów uzasadniających spełnienie przez Starostwo  Powiatowe w Lęborku wymogów Modelu CAF.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r. Grupa samooceny  Starostwa wspólnie  z Grupami samooceny Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz  w Wicku wzięła udział   w warsztatach inicjujących nt. metody CAF w Łebie, na których dokonała oceny zebranych dowodów.