2020-05-07

Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map

W dniu 30 kwietnia 2020r. na okres zagrożenia epidemiologicznego, wdrożone zostały portale tematyczne:

Portal Interesanta za pośrednictwem którego, każdy kto posiada profil zaufany może złożyć wniosek o materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego takie jak: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. W ramach systemu jest możliwość bezpośredniego elektronicznego wnoszenia opłat za przygotowane dokumenty.

Portal dostępny jest pod adresem https://podgik.starostwolebork.pl/ , a filmy instruktażowe w zakładce „Pobierz dokumenty”.  Z instrukcjami w formie opisowej można się zapoznać się tutaj.

 

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków  – I piętro,  pok. 116 – udostępnianie:

-  wypis z rejestru gruntów

-  wypis z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej

-  wyrysów

-  wypisów z rejestru budynków

-  wypisów z rejestru lokali

-  wypis z kartoteki budynków

-  wypis z kartoteki lokali

-  wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

-  uproszczony wypis z rejestru gruntów

-  wypis z wykazu działek

-  wypis z wykazu podmiotów

-  rejestr cen i wartości nieruchomości

 

Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem należy przedstawić odpowiednie pełnomocnictwo.

 

 

Obsługa interesantów – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.30

 

Kontakt e-mail: egb@starostwolebork.pl

Kontakt telefoniczny: +48 59 863 28 40

                                  

 

 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – I piętro,  pok. 124 – udostępnianie:

- kopii mapy zasadniczej

- kopii mapy ewidencyjnej

- inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Obsługa interesantów – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.30

 

Kontakt e-mail: odgk@starostwolebork.pl

Kontakt telefoniczny: +48 59 863 28 35

                             +48 59 862 18 73

 

 

 

Sposób złożenia wniosku:

- osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika)

- za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji listownej

Starostwo Powiatowe w Lęborku

Wydział Geodezji

ul Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

- w formie dokumentu elektronicznego(elektroniczna skrzynka podawcza)
   Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

·         /iw1fys982r/skrytka

·         /iw1fys982r/SkrytkaESP

Warunek konieczny: wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP. W tym przypadku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP, którego sposób uzyskania opisany jest tutaj.

 

 

Wnioski do pobrania umieszczone poniżej:

1. Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Formularz EGiB.

2. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P.

3. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów lub mapy zasadniczej - Formularz  P1

4. Uszczegółowienie  wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) - Formularz P2

5. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) - Formularz P3

6. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) Formularz P4

7. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości – Formularz P5

8. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – Formularz P6

9. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów – Formularz P7

 

 

Opłaty:

Udostępnienie wnioskowanej dokumentacji podlega opłacie. Pracownik urzędu na podstawie złożonego i zarejestrowanego  wniosku oblicza wysokość opłaty i sporządza Dokument Obliczenia Opłaty.

 

Rozpoczęcie realizacji wniosku następuje po wniesieniu opłaty przez wnioskodawcę.

 

Szczegółowe wysokości opłat określone są w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z  2020 r. poz. 276 ze zm.),

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie zobowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

 

 

Opłata skarbowa za poświadczenie udzielenia pełnomocnictwa:

-        Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega dodatkowo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Można ją uiścić gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto bankowe  Urząd Miejski w Lęborku. 

-        Zwolnione ustawowo od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi,  wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa upoważniające do odbioru  dokumentów), jeżeli są poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ.

 

 

Forma dokonywania opłaty:

-        gotówką- w kasie Starostwa Powiatowego w Lęborku, na podstawie otrzymanego po złożeniu wniosku, Dokumentu Obliczenia Opłaty (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:30),

-        przelewem na konto bankowe– po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty zawierającym w swej treści numerem konta bankowego Starostwa Powiatowego w Lęborku. W tytule przelewu proszę o podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

-        płatność kartą- za pośrednictwem terminala w siedzibie ODGiK lub w kasie Starostwa.

 

 

Podstawy prawne:
1.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
4.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
5.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
6.    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

 

 

 

 

Załączniki

  Formularz EGiB.pdf 183,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P.pdf 622,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P1.pdf 283,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P2.pdf 368,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P3.pdf 320,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P4.pdf 296,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P5.pdf 371,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P6.pdf 169,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz P7.pdf 248,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się