2020-05-07

Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków  – I piętro,  pok. 116 – udostępnianie:

-  wypis z rejestru gruntów

-  wypis z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej

-  wyrysów

-  wypisów z rejestru budynków

-  wypisów z rejestru lokali

-  wypis z kartoteki budynków

-  wypis z kartoteki lokali

-  wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

-  uproszczony wypis z rejestru gruntów

-  wypis z wykazu działek

-  wypis z wykazu podmiotów

-  rejestr cen i wartości nieruchomości

 

Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem należy przedstawić odpowiednie pełnomocnictwo.

Obsługa interesantów – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.30

Kontakt e-mail: egb@starostwolebork.pl

Kontakt telefoniczny: +48 59 84 80 876

 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – I piętro,  pok. 124 – udostępnianie:

- kopii mapy zasadniczej

- kopii mapy ewidencyjnej

- inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obsługa interesantów – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.30

Kontakt e-mail: odgk@starostwolebork.pl

Kontakt telefoniczny: +48 59 84 80 871

 

Wnioski należy składać:

- osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika)

- za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji listownej

Starostwo Powiatowe w Lęborku

Wydział Geodezji

ul Czołgistów 5

84-300 Lębork

 - w formie dokumentu elektronicznego(elektroniczna skrzynka podawcza)

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

   /iw1fys982r/skrytka

   /iw1fys982r/SkrytkaESP

   Na adres poczty e-mail: egb@starostwolebork.pl, odgk@starostwolebork.pl

Warunek konieczny: wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP.

- poprzez portal interesantaza pośrednictwem którego, każdy kto posiada profil zaufany może złożyć wniosek o materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego takie jak: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. W ramach systemu jest możliwość bezpośredniego elektronicznego wnoszenia opłat za przygotowane dokumenty. Portal dostępny jest pod adresem https://leborski.webewid.pl , a filmy instruktażowe w zakładce „Pobierz dokumenty”.  Z instrukcjami w formie opisowej można się zapoznać się tutaj.

Wnioski do pobrania umieszczone poniżej:

1. Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Formularz EGiB.

2. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P.

3. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów lub mapy zasadniczej - Formularz  P1

4. Uszczegółowienie  wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) - Formularz P2

5. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) - Formularz P3

6. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) Formularz P4

7. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości – Formularz P5

8. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – Formularz P6

9. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów – Formularz P7

 

Opłaty:

Udostępnienie wnioskowanej dokumentacji podlega opłacie. Pracownik urzędu na podstawie złożonego i zarejestrowanego  wniosku oblicza wysokość opłaty i sporządza Dokument Obliczenia Opłaty.

 

Rozpoczęcie realizacji wniosku następuje po wniesieniu opłaty przez wnioskodawcę.

Szczegółowe wysokości opłat określone są w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z  2020 r. poz. 2052),

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie zobowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Opłata skarbowa za poświadczenie udzielenia pełnomocnictwa:

-  Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega dodatkowo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Można ją uiścić gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto bankowe  Urząd Miejski w Lęborku. 

-  Zwolnione ustawowo od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi,  wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa upoważniające do odbioru  dokumentów, jeżeli są poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ.

Forma dokonywania opłaty:

- gotówką- w kasie Starostwa Powiatowego w Lęborku, na podstawie otrzymanego po złożeniu wniosku, Dokumentu Obliczenia Opłaty (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:30),

przelewem na konto bankowe– po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty zawierającym w swej treści numerem konta bankowego Starostwa Powiatowego w Lęborku. W tytule przelewu proszę o podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

płatność kartą- za pośrednictwem terminala w siedzibie ODGiK lub w kasie Starostwa.

- elektroniczne wnoszenie opłat- portal interesanta.

 Podstawy prawne:
1.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 256 z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
4.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
5.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
6.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

 

 

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..