Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Stanowisko ds. BHP
Wojciech Cybulski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8480
868 I piętro pok. nr 107
06.09.2016 więcej
Referat Administracyjno-Informatyczny
Krzysztof Król sekretarz ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel.
59 8632 804 parter pok. nr 6
01.09.2016 więcej
Referat Realizacji Inwestycji
Łukasz Łudziński ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel.
59 8632853 II piętro pok. nr 215
15.03.2016 więcej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Krzysztof Pukaczewski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel.
59 8632855 II piętro pok. nr 229
15.03.2016 więcej
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Waldemar Tober ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59
8632860 II piętro pok. nr 202
15.03.2016 więcej
Zespół Radców Prawnych
mec. Aleksandra Łyczak mec. Bożena Bodnar ul. Czołgistów
5 84-300 Lębork tel. 59 8480863 parter pok. nr 102
15.03.2016 więcej
Wydział Geodezji
Adam Zielke - Geodeta Powiatowy - Naczelnik ul. Czołgistów
5 84-300 Lębork tel. 59 8632834 I piętro pokój 118 tel. 59
8632 843 - Referat Gospodarki Nieruchomościami II piętro
pokój 220, 221 tel 59 8632 841 - referat Ewidencji Gruntów i
Budynków I piętro pokój 120 tel. 59 8632 840 - Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej I piętro
pokój 126 tel. 59 8632 835, 59 8623 956, 59 8621 873, fax 59
8621 873 - Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej I
piętro pokój 126 tel. 59 8632 854, 59 8623 956, 59 8621 873,
fax 59 8621 873
15.03.2016 więcej
Stanowisko ds. kontroli
Ewa Markowicz ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59
8632855 II piętro pok. nr 229
15.03.2016 więcej
Referat Programów Pomocowych
Hanna Kowalska - kierownik ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
tel. 59 8632851 programy@starostwolebork.pl II piętro pok.
nr 217
15.03.2016 więcej
Biuro Rady Powiatu
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8632830 parter
pok. nr 11
15.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się